ZARZĄDZANIE AKTYWAMI

ZWIĘKSZAMY RENTOWNOŚĆ TWOJEGO MAJĄTKU

W ABEI Energy nasza elastyczność jako niezależnej firmy pozwala nam osobiście zarządzać każdym projektem, zapewniając wartość naszych aktywów, zarządzając wszystkimi obszarami.

Zarządzanie aktywami obejmuje podejście holistyczne, przewidujące wymagania właściciela aktywów w zakresie wspierania zarządzania ich działalnością; nie tylko z perspektywy aktywów, ale także z uwzględnieniem innych interesariuszy, takich jak kredytodawcy, dostawcy czy doradcy. 

Asset Manager odgrywa integralną rolę we wszystkich fazach projektu, od projektu i budowy do fazy operacyjnej, zapewniając, że najlepszy wynik zostanie przedstawiony właścicielowi aktywów.

Usługi Asset Management obejmują następujące funkcje:

  • Monitorowanie wskaźników KPI produkcyjnych i operacyjnych. Analiza potencjalnych projektów / działań optymalizacyjnych i identyfikacja możliwości poprawy.
  • Przygotowanie rocznych budżetów dochodów i wydatków oraz kontrola ich przestrzegania.
  • Przygotowanie wewnętrznej i zewnętrznej sprawozdawczości operacyjnej, na podstawie danych SCADA, raportów wykonawcy O&M, itp.
  • Zarządzanie kontraktami i dostawcami: główna umowa O&M dla elektrowni i podstacji, dzierżawa terenu, firmy dystrybucyjne, centrum kontroli, agent rynkowy, monitoring środowiska, organy kontrolne, itp.
  • Relacje z organizacjami i administracją we wszystkich aspektach związanych z prawnymi lub regulacyjnymi zobowiązaniami zakładów.
  • Zarządzanie incydentami i działaniami naprawczymi
  • Wdrożenie programów QHSE i zgodności z przepisami korporacyjnymi.

  • Monitorowanie zgodności zakładów z przepisami oraz zobowiązań określonych w umowach finansowych.
  • Pomoc w procesie due diligence przy nabywaniu nowych aktywów, w tym przegląd budżetów finansowych i operacyjnych, wizyty na miejscu, raporty techniczne itp.

 

W Abei Energy korzystamy ze specjalistycznej platformy zarządzania aktywami, która obejmuje przechowywanie i zarządzanie danymi operacyjnymi. Zawiera on kluczowe wskaźniki wydajności, zdalne wykrywanie incydentów, monitorowanie działań O&M, obejmujące pełną identyfikowalność wszystkich prac konserwacyjnych.


Platforma umożliwia przejście do podejścia do zarządzania informacjami skoncentrowanego na aktywach, które odpowiada na pięć kluczowych wyzwań: (1) minimalizacja strat produkcyjnych; (2) znaczna poprawa wydajności; (3) zmniejszenie braku przejrzystości danych; (4) poprawa wyrównanego kosztu energii (LCOE); (5) pozytywny wpływ na zwrot z inwestycji dla właścicieli i operatorów aktywów słonecznych.